BibliaOrtodoxa.ro
Acasă Tâlcuiri Resurse Despre Contact
Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)

Capitolul 1
1. Adam, Set, Enos;
2. Chenan, Mahalaleel, Iared;
3. Enoh, Matusalem, Lameh;
4. Noe, Sem, Ham şi Iafet.
5. Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Elişa, Tubal, Meşec şi Tiras.
6. Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.
7. Fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim.
8. Fiii lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.
9. Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Savta Rama şi Sabteca. Fiii lui Rama: Şeba şi Dedan.
10. Lui Cuş i s-a mai născut de asemenea şi Nimrod. Acesta a început să fie puternic pe pământ.
11. Lui Miţraim i s-a născut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
12. Patrusim, Casluhim, din care se trag Filistenii şi Caftorim.
13. Lui Canaan i s-au născut: Sidon, întâiul său născut şi Het,
14. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,
15. Heveu, Archeu, Sineu,
16. Arvadeu, Ţemareu şi Hamateu.
17. Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud şi Aram. Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter şi Meşec.
18. Lui Arpaxad i s-a născut Cainan, lui Cainan i s-a născut Şelah, lui Şelah i s-a născut Eber.
19. Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărţit ţara; iar numele fratelui său era Ioctan.
20. Lui Ioctan i s-au născut: Almodad, Şelef, Haţarmavet, Iarah,
21. Hadoram, Uzal, Dicla,
22. Ebal, Abimael, Şeba,
23. Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia sunt fiii lui Ioctan.
24. Iar fiii lui Sim sunt: Arpaxad, Cainan, Selah,
25. Eber, Peleg, Reu,
26. Serug, Nahor, Terah
27. Şi Avram, adică Avraam.
28. Fiii lui Avraam sunt Isaac şi Ismael.
29. Iată spiţa neamului lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, apoi: Chedar, Adbeel, Mibsam,
30. Mişma, Duma, Maşa, Hadad, Tema,
31. Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael.
32. Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. Fiii lui Iocşan sunt: Şeba şi Dedan. Fiii lui Dedan sunt: Raguel, Navdeel, Aşurim, Letuşim şi Leumim.
33. Fiii lui Madian sunt: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Toţi aceştia sunt fiii Cheturei.
34. Lui Avraam i s-a născut Isaac. Fiii lui Isaac sunt: Isav şi Israel.
35. Fiii lui Isav sunt: Elifaz, Raguel, Ieuş, Ialam şi Core.
36. Fiii lui Elifaz sunt: Teman, Omar, Ţefi, Gatam, Chenaz; iar Temna, concubina lui Elifaz, i-a născut pe Amalec.
37. Fiii lui Raguel sunt: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.
38. Fiii lui Seir sunt: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan.
39. Fiii lui Lotan sunt: Hori şi Heman; iar sora lui Lotan se numea Timna.
40. Fiii lui Şobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam. Fiii lui Ţibeon sunt: Aia şi Ana.
41. Fiii lui Ana sunt: Dişon şi Olibama; fiii lui Dişon sunt: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran.
42. Fiii lui Eţer sunt: Bilhan, Zaavan şi Acan; fiii lui Dişan sunt: Uţ şi Aran.
43. Aceştia sunt regii care au domnit în pământul Edom, înainte de a se ridica rege, peste fiii lui Israel, Bela, fiul lui Beor, cetatea căruia se numea Dinhaba.
44. Murind Bela, după el a fost făcut rege Iobab, fiul lui Zerah din Boţra.
45. După moartea lui Iobab s-a făcut rege Huşam, în ţara Temaniţilor.
46. Murind Huşam, s-a făcut rege după el Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe Madianiţi în câmpia Moabului. Oraşul lui se numea Avit.
47. Murind Hadad, s-a făcut rege după el Şamla, din Masreca;
48. Murind Şamla, s-a făcut rege după el Şaul, din Rehobotul cel de lângă râu.
49. Murind Şaul, s-a făcut rege după el Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
50. Murind Baal-Hanan, s-a făcut rege după el Hadad. Numele cetăţii lui era Pau, iar numele femeii lui era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.
51. Murind Hadad, au urmat căpetenii peste Edom: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,
52. Căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
53. Căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
54. Căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.